Rb. Overijssel - 9965129 \ CV EXPL 22-2279: Revision history

From GDPRhub

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

24 August 2022

23 August 2022

  • curprev 09:0109:01, 23 August 2022Jg talk contribs 9,237 bytes −29 Zorg dat je alles zo veel mogelijk in de simple past schrijft. Ik heb de werkgever genoemd en wat deze doet om de privacygevoeligheid van de gegevens te benadrukken. in de Facts heb je niet gemeld dat er een eis in conventie en reconventie was, dus het was niet duidelijk hoe de zaak voor de rechter was gekomen. inhoudelijk stond alles er wel in. een rechtbank 'managed' geen rechtzaak (ik heb de zin weggehaald). als je terugrefereert naar the controller en dit is een bedrijf, dan is dat in het En Tag: Visual edit
  • curprev 06:0006:00, 23 August 2022Riealeksandra talk contribs 9,266 bytes +139 Updated summary Tag: Visual edit

22 August 2022