RvS - 202100045/1/A3: Revision history

From GDPRhub

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 August 2022

16 August 2022

15 August 2022

12 August 2022

5 August 2022

3 August 2022

2 August 2022

1 August 2022

  • curprev 15:5615:56, 1 August 2022Jg talk contribs 27,771 bytes −161 Een 'contested judgement' kan niks vinden, een 'court' wel; korter gemaakt. Eerste twee zinnen van holding omgedraaid --> eerst het feit/de statement geven, dan uitleggen waarom werkt beter voor een samenvatting, ook al heeft de rechter het zelf niet in die volgorde opgeschreven. Let erop dat je 'controller' en 'data subject' gebruikt i.p.v. voetbalTV en spelers. Gebruik zo veel mogelijk simple past, dus niet 'had been' maar 'was'. 'data controller' mag gewoon 'controller' zijn. Tag: Visual edit
  • curprev 14:3414:34, 1 August 2022EL talk contribs 27,932 bytes +1,422 Changed holding Tag: Visual edit
  • curprev 13:2713:27, 1 August 2022Jg talk contribs 26,510 bytes −118 Dit is een hoger beroep, geen beroep. de RvS bevestigd de uitspraak van de Rb Middden Nederland. Ik heb de Feiten aangepast en de short summary. Tag: Visual edit
  • curprev 09:5409:54, 1 August 2022EL talk contribs 26,628 bytes +26,628 Created page with "{{COURTdecisionBOX |Jurisdiction=Netherlands |Court-BG-Color= |Courtlogo=Courts_logo1.png |Court_Abbrevation=RvS |Court_Original_Name=Raad van State |Court_English_Name=Coun..." Tag: submission [1.0]